Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

D66 staat voor een democratisch, transparant en benaderbaar bestuur.

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en Veiligheid

Financiën

Leusden heeft een financieel gezonde positie in combinatie met een relatief lage lastendruk voor haar inwoners. De huidige coalitie heeft de afgelopen raadsperiode fors geïnvesteerd in de samenleving. Dit willen we graag doorzetten, met behoud van een sluitende begroting. Meer......

Milieu en Duurzaamheid

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving met het oog op het voortbestaan van de aarde en de toekomst van volgende generaties.

Onderwijs en Sport

D66 wil dat Leusden een gemeente blijft waar jongeren zich veilig kunnen ontwikkelen. In eerste instantie zullen opvoeders en opleiders daarvoor moeten zorgen. De gemeente zal hulp bieden daar waar deze dit redelijkerwijs niet alleen voor elkaar krijgen.

Samenleving van Jong tot Oud

Iedere inwoner van jong tot oud moet zich in Leusden thuis voelen.

Zorg en Ondersteuning

Wij zien bij de veranderende rol van de gemeente een kans om voor iedereen die dat nodig heeft zorg en ondersteuning dichtbij die mensen en hun omgeving te organiseren.

Wonen en Omgevingsvisies

D66 wil dat er alleen gebouwd wordt naar behoefte. De concrete vraag van inwoners zal dus het toekomstige beleid bepalen.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

We vinden het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk kan verplaatsen. D66 wil daarom nieuwe vormen van vervoer aanmoedigen en het fietsen verder stimuleren. Ook de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid willen wij verbeteren.

Economie, Ondernemerschap, Recreatie en Toerisme

D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor een sterk ondernemersklimaat.

Openbaar groen, Natuur en Landschap

D66 vindt dat het groene karakter van Leusden behouden en waar mogelijk versterkt moet worden, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied.

Cultuur en Cultuurhistorie

De samenleving geeft vorm aan kunst en cultuur.