Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Terugblik op de raadvergadering van 18 april 2019

In de acht jaar, dat ik – Ank van Woerdekom – actief betrokken ben bij de fractie van D66, hebben we nooit zo’n korte raadsvergadering gehad. De reden is, dat er maar twee raadsvoorstellen op de agenda stonden en deze bovendien niet inhoudelijk behandeld werden. Waarom dit zo was, lees je verderop in mijn verslag bij de agendapunten.

 

De avond begon – en dat was nieuw – met het spiegelend raadslid.

De afgelopen vergaderingen was dat steeds aan het einde van een hele lange vergadering en had niemand nog geduld om te luisteren. De regiegroep Samenleving Voorop heeft toen bedacht, dat het misschien beter is om de reflectie aan het begin van de volgende vergadering te doen. De bedoeling van deze reflectie is om aan de hand van onze nieuwe kernwaarden van de Samenleving Voorop de raad bij de les te houden.

Jan Mülder heeft dit op zijn gebruikelijke wijze met een schemaatje en plaatjes gedaan. Kort en duidelijk. Hulde en applaus van iedereen !!

Daarna was het agendapunt Actualiteit aan de beurt.

Sinds de onderwerpen een dag tevoren bij de griffie gemeld moeten worden is de tijdsduur en relevantie behoorlijk ingekort. De ingebrachte onderwerpen waren divers. Interessant waren de vragen over de verhuur van het Huis van Leusden (doelend op de Rabobank), het datalek bij SAVE, waarbij de wethouder verwees naar het debat in de tweede kamer van woensdagavond en de vraag van Jan Mülder waarom de uitslag van de provinciale verkiezingen zo lang heeft geduurd.

 

Agendapunt Parapluplan Cultuurhistorisch Erfgoed.

Met het parapluplan wil het college het cultureel erfgoed van Leusden beschermen tegen sloop. Op de lijst staan meer dan 350 objecten, die volgens Leusden beschermd dienen te worden. Tegen dit parapluplan zijn 45 zienswijzen ingediend. Dat is extreem veel vergeleken met andere bestemmingsplannen.

Op de informatieavond van 4 april waren meerdere insprekers en daar bleek ook, dat alle fracties moeite hadden met dit raadsvoorstel en het niet rijp voor besluitvorming vonden. Omdat we voelden, dat de VVD er net zo instond als wij, heb ik contact met hen gezocht. Er is op 8 april een stevig gesprek geweest met de wethouder, betrokken ambtenaren en de portefeuillehouders van de fracties. Daar zijn alle knelpunten op tafel gelegd. Alle partijen hebben daar aangegeven, dat uitstel noodzakelijk is. Het resultaat was, dat we in goed overleg een motie hebben gemaakt, waarbij we het college vragen om het raadsvoorstel terug te nemen en aan onze andere bedenkingen tegemoet te komen. Deze motie is door alle fracties gezamenlijk ingediend en – hoe kan het anders – unaniem aangenomen.

Omdat het parapluplan op dit moment niet inhoudelijk werd behandeld, konden alle fracties volstaan met een korte bijdrage. Ik heb verwijzend naar de motie waar alles in staat nog de vraag gesteld of ALLE eigenaren, die op de lijst staan , binnenkort een brief krijgen, waarin staat dat de lijst wordt opgeschoond en geactualiseerd, met hen gesproken zal worden over de wenselijkheid om hun pand niet te slopen en dat er uitstel komt tot eind van het jaar. De wethouder heeft dit toegezegd. Het college kan goed uit de voeten met de motie en de wethouder heeft aangegeven, dat er een verzoek is gedaan bij het ministerie om hier “in de geest van de Omgevingswet” te mogen acteren en toestemming is verkregen.

Agendapunt bestemmingsplan W. v. Amersfoortstraat

Met deze kleine wijziging van het bestemmingsplan Achterveld wordt het mogelijk gemaakt om in dit pand naast de tandartspraktijk De Drie Linden enkele appartementen te realiseren. De indiener heeft goed overleg gehad met de omwonenden en vervolgens het plan iets aangepast aan hun wensen. Er zijn dan ook geen zienswijzen ingediend. Daarom werd dit agendapunt als hamerstuk afgehandeld.

De stukken bij dit raadsvoorstel waren niet compleet op de website GO. John en Albert hebben ontzettend veel moeite moeten doen om dit alsnog voor elkaar te krijgen en daarom heeft Albert bij de behandeling een stemverklaring afgelegd. Bij de borrel na afloop van de vergadering is afgesproken hiervan te leren en dit in het presidium te bespreken.

Agendapunt moties vreemd aan de orde

Deze nieuwe raadsperiode gaat er geen vergadering voorbij of er zijn moties vreemd aan de orde. Soms om een heikel punt aan te dragen, soms om in de picture te komen. Het gaat altijd om onderwerpen, die niet op de gewone agenda staan. Deze keer waren er twee.

Motie overschot cultuurfonds

Vorige vergadering is het fonds samenlevingsinitiatieven gesplitst in twee delen. Er is zodoende een cultuurfonds ontstaan, waar organisaties een beroep op kunnen doen. De maximale bijdrage is 10.000 euro. Pas na twee jaar vindt er een evaluatie plaats. Daarmee is er in Leusden voor de komende jaren geen ruimte meer voor ondersteuning van grote evenementen. Omdat het fonds meestal niet volledig wordt gebruikt vinden wij het jammer, dat het niet gebruikte deel niet beschikbaar wordt voor iets groots. Om dit toch mogelijk te maken hebben wij als D66 samen met GL/PvdA en SP een motie ingediend. Jan en Denise hebben echt veel moeite gedaan om andere partijen over de streep te trekken, maar zelfs na een schorsing bleek er geen meerderheid te vinden. Jammer!

Motie VN verdrag

In het verdrag staat, dat elke gemeente moet zorgen, dat iedereen mee kan doen. Er wordt o.a. de toegankelijkheid voor mensen met een beperking geregeld. Karolien Pouwels heeft een gloedvol betoog gehouden. De motie is ingediend door alle fracties en unaniem aangenomen.

 

Ank van Woerdekom 19/4-2019

 

Gepubliceerd op 20-04-2019 - Laatst gewijzigd op 20-04-2019