Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 oktober 2015

Weblog no. 22 van Albert Dragt, D66 wethouder Leusden

Periode van maandag 28 september tot en met zondag 18 oktober 2015

In de week van 28 september heeft het college van B&W de begroting 2016 – 2019 vastgesteld. Voor het eerst sinds lange tijd een begroting die over alle vier jaren positieve resultaten laat zien, zonder dat er daarbij een beroep op de reserves moet worden gedaan. Daarnaast blijkt uit de inmiddels verschenen septembercirculaire van het rijk, dat er de komende jaren zelfs nog wat meer ruimte ontstaat. De septemberciculaire komt elk jaar te laat om nog mee te kunnen nemen in de begroting. Zo ook dit jaar.

Het college zal de gemeenteraad voorstellen om een al in 2013 tijdens de kerntakendiscussie goedgekeurde verhoging van de OZB voor 2016 niet door te laten gaan. De positieve resultaten van de begroting maken het mogelijk om deze OZB-verhoging van 100.000 euro niet door te laten gaan. Daarmee komen we tegemoet aan een vorig jaar gedane belofte om – als het kan – de gemeentelijke lasten voor onze inwoners te beperken. De gemeentelijke lasten zullen het volgend jaar daardoor beperkt omhoog gaan. Voor de woningbezitter van een gemiddelde woning bedraagt die stijging op jaarbasis circa 17 euro. Dat komt vooral doordat de teruggave uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing voor dit jaar niet meer door kan gaan. De afgelopen jaren kon steeds geld teruggegeven worden omdat er te veel geld in deze reserve zat, maar dat is nu niet meer zo. Om deze verhoging geleidelijk te laten plaatsvinden, stelt het college de raad voor om de verhoging in twee stappen uit te voeren: Dit jaar € 12,50 en volgend jaar hetzelfde bedrag. Het overige deel van de stijging wordt veroorzaakt door de inflatiecorrectie.
Een groot risico in de begroting zijn de uitgaven in het sociaal domein. Voor het volgend jaar heeft het rijk de uitkering in het sociaal domein voor Leusden verlaagd met 1 miljoen, terwijl we nog geen inzicht hebben in de werkelijke kosten. Als college hebben we gekozen voor het uitgangspunt dat de uitgaven in het sociaal domein in evenwicht moeten zijn met de inkomsten. Daar houden we nog steeds aan vast. We verwachten bij de behandeling van de Voorjaarsnota meer inzicht te hebben in de werkelijke kosten in het sociale domein.

Op donderdagavond 1 oktober hebben we in Soest een informatieavond voor raadsleden over het onderzoek naar de toekomstvisie voor RWA Amfors. Ons sociaal werkbedrijf (eigendom van 6 gemeenten in de regio Amersfoort), zal moeten worden omgevormd van een marktgericht productiebedrijf naar een mensontwikkelbedrijf. Belangrijkste opdracht aan het bedrijf is om onze SW werkers zo goed mogelijk aan werk te helpen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Van een productiebedrijf zal RWA Amfors worden omgevormd naar een detacheringsbedrijf. Reguliere bedrijven zijn niet langer onze concurrenten, maar onze partners om onze mensen aan het werk te krijgen. Zo’n omslag is niet van de een op de andere dag gemaakt. We gaan daar ook een aantal jaren over doen met respect voor alle mensen die binnen het bedrijf werken.

Op zaterdag 3 oktober is in de raadzaal de bijeenkomst met inwoners over vluchtelingenopvang in Leusden. Veel inwoners laten zien dat ze er klaar voor staan om vluchtelingen die onder moeilijke omstandigheden hun vaderland zijn ontvlucht te helpen. Ook zijn er waarschuwende woorden, er wordt gewaarschuwd voor de verveling in opvangcentra, voor de eigenwaarde van vluchtelingen die niet willen leven van giften, maar daar iets voor willen doen, maar ook voor de druk die de komst van vele buitenlanders zal leveren op de woningmarkt. Al met al een positieve bijeenkomst waar een grote betrokkenheid van onze inwoners uit naar voren komt. Zaterdagmiddag was ik aanwezig bij de presentatie door collega Erik van Beurden van het fotoboek van Annemarie van de Berg: “ Van Hamersveld tot Leusden, hoe een boerendorp veranderde”. Een prachtig uitgegeven boek met heel mooie foto’s over de periode van 1953 tot nu over de grote veranderingen in ons dorp.

Fotoboek Annemarie van de Berg

Fotoboek Annemarie van de Berg

Op woensdag 7 oktober ben ik aanwezig bij de bijeenkomst ‘Perspectief voor Nederland’, georganiseerd door de Rabobank en de Maatschappij. Thema zoals de titel al aangeeft is, om in werksessies samen na te denken over de manier waarop we over 10 of 20 jaar in Nederland ons geld gaan verdienen. Daarbij gaat het vooral om een goed antwoord te vinden op de vraag hoe we omgaan met de verdringing van werk, vooral in productiebedrijven en in administratieve functies. Werk wat nu in hoog tempo wordt geautomatiseerd of wordt “geoutsourced” naar andere landen. Een nuttige avond. Met belangstelling kijken we uit naar de resultaten, maar die zullen pas beschikbaar zijn, nadat ook in andere regio’s in Nederland zo’n avond is gehouden.
Op vrijdag 9 oktober krijgen we samen met de crisisorganisatie een oefening over een rampscenario in Leusden. Levensecht wordt er samen gewerkt door politie, brandweer, gezondheidsorganisatie, de Veiligheidsregio Utrecht en de gemeente. Nu maar hopen dat het nooit nodig is.
Op vrijdag ook de overhandiging van de eerste riksja aan verzorgingshuis St. Jozef in Achterveld. Ongeveer een jaar geleden kwam ik in contact met Michel Kuipers van Tenuta Bike shop in Leusden Zuid. We spraken toen over de terugtredende overheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Michel gaf toen aan daar iets mee te willen doen en enkele weken later kwam hij met een filmpje over een project Cycling without Age in Denemarken. Het leek Michel leuk om daar ook in Leusden iets mee te doen. Ik was enthousiast voor zijn plan en heb hem gewezen op het Fonds Samenlevingsinitiatieven. Uiteindelijk heeft dat na een jaar geleid tot de aanschaf van twee riksja’s waarmee zorgbehoevende inwoners samen met vrijwilligers fietstochtjes kunnen maken, de wind weer in hun haren kunnen voelen en oude vertrouwde plekjes kunnen bezoeken. De eerste riksja mocht ik samen met Michiel aanbieden aan St. Jozef. De tweede komt over een tijdje bij het Hamersveld te staan, maar dat betekent niet dat ook andere inwoners hier geen gebruik van zouden kunnen maken. Een geslaagd voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Foto Jet Kranen

Foto Jet Kranen

Maandag 12 oktober mag ik als vervanger van de burgemeester een naturalisatiebijeenkomst doen. Twee vrouwen krijgen de Nederlandse nationaliteit, elk vanuit een heel andere positie. De ene mevrouw is afkomstig uit Brazilië, haar man en kind zijn Nederlander. De andere is een vluchteling uit Irak (Koerdische deel). Zij is na een lange vlucht en verblijven in AZC’s en een inburgeringscursus eindelijk zover dat ze 20 jaar na haar komst naar Nederland, ook Nederlandse kan worden. Het ontroert haar, ze heeft een lange weg moeten gaan, maar is wel een voorbeeld voor veel anderen.
Maandagavond een bijeenkomst van de BKL over het Nationale Energie Akkoord en dan met name over de betekenis en uitwerking voor Leusden. Een mooie gelegenheid voor de promotie van IkWilWatt, de Leusdense samenwerking tussen marktpartijen en de Leusdense vrijwilligersorganisaties op energiegebied.

Op woensdag heb ik nog een gesprek met een Leusdense ex-vluchteling uit Iran, die graag zijn steentje wil bijdragen aan de opvang en de begeleiding van vluchtelingen, die mogelijk ook naar Leusden komen in de komende periode. Op donderdag afscheid van twee wethouders uit Nijkerk, gesneuveld over de zondagsopenstelling van winkels in die plaats. Kennelijk waren de afspraken uit het coalitieakkoord daar niet stevig genoeg om elkaar in de coalitie vast te houden. Goed om te leren van de processen die zich daar hebben afgespeeld voor onze situatie in Leusden
Donderdagavond raadsvergadering in dit geval de Uitwisseling. Maar niet voordat ik die avond heb mee kunnen doen aan de Eetavonturen met buitenlandse culturen in De Til. Deze avond werd er gekookt door mensen uit Syrie. Ik heb kunnen genieten van goede gesprekken en een goede maaltijd. Omdat ik eerder weg moest vanwege de raadsvergadering, kreeg ik het dessert in een plastic bakje mee naar huis.
In de Uitwisseling was ik aanwezig bij de presentatie over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) en bij de bijeenkomst over de nieuwe app die op termijn de papieren versie van de begroting moet gaan vervangen. Beide bijeenkomsten gaven de aanwezige raadsleden een perspectief op toekomstige verbeteringen en op het realiseren van ambities bij zowel raad als college van B&W.